Олон улсын бизнес технологийн Зохиомж дээд сургуулийн нийт багш нар 2017.3.11 өдөр Дидактикийн онол арга зүйн сургалтад хамрагдлаа. “Уг сургалтын хүрээнд Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого” сэдвээр Боловсролын хүрээлэнгийн ЭША Ж.Энхтүвшин /Боловсрол судлалын доктор/, “Орчин үеийн дидактикийн тулгамдсан асуудлууд” сэдвээр профессор С.Батхуяг /Сурган хүмүүжүүлэх ухааны доктор/ нар илтгэж тавьсан байна.