ЭЛСЭЛТ

ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

ОУ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

САНАЛ ХҮСЭЛТ ГОМДОЛ ИЛГЭЭХ

ТЭТГЭЛЭГ ХӨНГӨЛӨЛТ ЗЭЭЛ

АХЫН ХИШИГ ДҮҮД ХӨТӨЛБӨР

БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

БАГШ, АНГЛИ ХЭЛНИЙ

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт
-Мэргэжлийн кабинет, цахим сургалтын хэрэгслээр бүрэн хангана

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

БАГШ, УРЛАГИЙН БОЛОВСРОЛ

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт
-Мэргэжлийн кабинет, цахим сургалтын хэрэгслээр бүрэн хангана

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

БАГШ, МАТЕМАТИК МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт
-Мэргэжлийн кабинет, цахим сургалтын хэрэгслээр бүрэн хангана

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

БАГШ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Сургалтын хэлбэр
Өдөр, эчнээ, хөрвөх

Суралцах хэлбэр
Цахим, танхим хослосон

Сургалтын давуу тал:
-Орчин үеийн дэвшилтэт арга зүйд суурилсан бүтээлч сургалт
-Ажлын бус цагаар хичээллэх боломжтой БЯМБА гарагийн сургалт
-Мэргэжлийн англи хэл компьютерийн сургалт

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/4-жил/2.5-жил/хөрвөх-1жил/

УТАС: 99036396

ДИЖИТАЛ ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Цахим орчинд бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах чадвартай болно.  Удирдан зохион байгуулах, төлөвлөлт хийх, хяналт тавих, манлайлан удирдах, бодлогын баримт бичиг боловсруулах, асуудалд дүн шинжилгээ хийх, оновчтой шийдвэр гаргах чадварыг эзэмшинэ. Мөн орчин үеийн загвар дизайны чиг хандлагын талаар мэдлэгтэй болж төсөл хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлэх чадвартай болно.

ПРАКТИК ДАДЛАГА Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт төрийн захиргааны байгууллага болон хувийн  байгууллага, төрийн болон орон нутгийн удирдлага, төсөвт байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, боловсролын байгууллагууд, улс төрийн намуудын ажлын алба,, иргэний нийгмийн байгууллагад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн захиргааны байгууллагууд, Төрийн болон орон нутгийн удирдах байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага,  боловсролын, Бүх төрлийн бизнесийн болон худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

ТЭТГЭЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТ
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой 4 жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

ХУУЛЬЧ, ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Эрх зүйн шинжлэх ухаанд суралцах, бодитой хэрэглэх, эрх зүйн акт баримт бичиг боловсруулах, иргэдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хуульчийн ажил эрхлэх чадвар эзэмшинэ.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт Прокурор, Өмгөөлөл, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагуудад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Хууль сахиулах, Шүүх, Прокурор, Цагдаа, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад болон өмгөөллийн чиглэлээр ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой, эчнээ 4 жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

БИЗНЕСИЙН, БОЛОВСРОЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Байгууллагын зорилтыг тодорхойлж, түүнд хүрэх замыг нарийн тодорхойлж, үйлдвэрлэлийн нөөцүүдийн ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулж, хүмүүсээ идэвхижүүлэн манлайлж, улмаар ажлын үр дүнг үнэлэн хяналт тавих үйл ажиллагаануудын нэгдэлийг удирдан зохион байгуулах чадвартай болно.

ПРАКТИК ДАДЛАГА Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт төрийн захиргааны байгууллага болон хувийн  байгууллага, төрийн болон орон нутгийн удирдлага, төсөвт байгууллага, шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, боловсролын байгууллагууд, улс төрийн намуудын ажлын алба,, иргэний нийгмийн байгууллагад хийнэ.

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн захиргааны байгууллагууд, бүх төрлийн  боловсролын байгууллагууд, Бүх төрлийн бизнесийн болон худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

ТЭТГЭЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТ
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, орой 4 жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

ГААЛИЙН УДИРДЛАГА, ГАДААД ХУДАЛДААНЫ МЕНЕЖЕР

ЭРХ ЗҮЙ, БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Гааль, гадаад худалдааны үйл ажиллагаа, технологи, гаалийн хууль тогтоомж, журам, гаалийн үнэлгээ, татвар тооцоолол, гаалийн бүрдүүлэлт болон хяналт шалгалт, гадаад худалдаа, гаалийн статистик мэдээлэл, гадаад худалдааны гэрээ боловсруулах, Гадаад худалдааны менежмент, банк, санхүү, татвар, даатгалын мэдлэг, CAIS, CEPS болон бусад хэрэглээний программыг ашиглахад суралцана.

ПРАКТИК ДАДЛАГА: Танилцах дадлагыг 14 хоног, үйлдвэрлэлийн дадлагыг 21 хоног, мэргэшүүлэх дадлагыг 28 хоногт Гаалийн Ерөнхий газрын хэлтэс, алба, хороонд хийнэ. Тус сургууль нь  Гаалийн Ерөнхий Газартай 2010 оноос хойш гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.

АЖЛЫН БАЙР: Гаалийн газар, олон улсын байгууллага, худалдааны компани, бүрдүүлэлт, тээвэр, зуучлагчийн байгууллагад ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

КИНО, ТЕЛЕВИЗИЙН ЗУРАГЛААЧ

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
Техник технологи, камер ажиллуулах, Телевизийн нэвтрүүлэг, реклам, видео бичлэг, кино зураг гэх мэт янз бүрийн дүрс эффектийг мэргэжлийн түвшинд буулгах, Гэрэл, линз, хальс, шүүлт, камерын байрлал зэргийг ашиглаж, камерт буух үзэгдлийн зохиомжийг гаргаж Богино хэмжээний кино хийж дадлагажина.

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Төрийн болон төрийн бус өмчийн телевизүүд, студи, продакшн, хэвлэл мэдээллийн газрууд
-Мэргэжийн урлагийн байгууллага
-Монголын үндэсний кино урлагийн академи
-Төгсөхдөө бие дааж дэлгэцийн бүтээл туурвина.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
Төрийн болон төрийн бус өмчийн телевиз, студи, продакшнд ажиллах
Мэргэжийн урлагийн байгууллага

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Орой-2,5 жил/Эчнээ – 4 жил/

Утас: 88209552  

УРАН САЙХНЫ, ХӨГЖМИЙН, ДИЖИТАЛ КОНТЕНТ НАЙРУУЛАГЧ

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Суралцах хугацаанд эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал
-Уран сайхны найруулагч, урлагийн бүтээл болон тэмдэглэлт үйл явдал, евент найруулах хөтлөх чадвар эзэмшүүлнэ.
-Хөгжмийн, дүрс бичлэгийн техник ажиллагаа, программ хангамжид суралцана.
-Соёлын байгууллагын удирдлага менежментийг эзэмшинэ.

Практик дадлага хийх газар төгсөлтийн бүтээл
-Нийслэл, орон нутгийн театр, соёлын төвд
-Мэргэжлийн урлагийн байгууллагад
-Төгсөхдөө өөрийн бүтээлийг туурвин олны хүртээл болгоно.

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл
-Соёл урлагийн байгууллагад удирдах ажил эрхлэх
-Найруулагч, хөтлөгч удирдаачаар ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/Өдөр – 4 жил/Орой-2,5 жил/Эчнээ – 4 жил/

Утас: 88209552  

ЭРЭН СУРВАЛЖЛАГЧ

СОЁЛЫН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэмд мэдээллийн зах зээл өргөжиж байгаа энэ үед олон улсын сэтгүүлч хөтөлбөр туйлын чухал болоод байна. Өнөөдөр дэлхий дахины урлаг, спорт, entertainment нэвтрүүлгүүд хүчээ авч байгаатай холбогдуулан хэлний мэдлэгтэй сэтгүүлчийн эрэлт хэрэгцээ их байгаагаас тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгч сэтгүүлзүйн арган мэдлэг авахаас гадна мэдээллийн зураг авалт орчин үеийн HD техник технологийн өргөн мэдлэг олж авна. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд теле сэтгүүлч, хөтлөгч, зураглаач, техникч мэргэжлээр ажиллах боломжтой. 

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах болон мэдээллийн албад, веб сайтууд, телевиз, радио, сонин сэтгүүл зураг бүх төрлийн мэдээллийн байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

ЦАХИМ СЭТГҮҮЛЧ

СОЁЛЫН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэмд мэдээллийн зах зээл өргөжиж байгаа энэ үед олон улсын сэтгүүлч хөтөлбөр туйлын чухал болоод байна. Өнөөдөр дэлхий дахины урлаг, спорт, entertainment нэвтрүүлгүүд хүчээ авч байгаатай холбогдуулан хэлний мэдлэгтэй сэтгүүлчийн эрэлт хэрэгцээ их байгаагаас тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгч сэтгүүлзүйн арган мэдлэг авахаас гадна мэдээллийн зураг авалт орчин үеийн HD техник технологийн өргөн мэдлэг олж авна. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд теле сэтгүүлч, хөтлөгч, зураглаач, техникч мэргэжлээр ажиллах боломжтой. 

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах болон мэдээллийн албад, веб сайтууд, телевиз, радио, сонин сэтгүүл зураг бүх төрлийн мэдээллийн байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

СЭТГҮҮЛЧ

СОЁЛЫН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэмд мэдээллийн зах зээл өргөжиж байгаа энэ үед олон улсын сэтгүүлч хөтөлбөр туйлын чухал болоод байна. Өнөөдөр дэлхий дахины урлаг, спорт, entertainment нэвтрүүлгүүд хүчээ авч байгаатай холбогдуулан хэлний мэдлэгтэй сэтгүүлчийн эрэлт хэрэгцээ их байгаагаас тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгч сэтгүүлзүйн арган мэдлэг авахаас гадна мэдээллийн зураг авалт орчин үеийн HD техник технологийн өргөн мэдлэг олж авна. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд теле сэтгүүлч, хөтлөгч, зураглаач, техникч мэргэжлээр ажиллах боломжтой. 

АЖЛЫН БАЙР: Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах болон мэдээллийн албад, веб сайтууд, телевиз, радио, сонин сэтгүүл зураг бүх төрлийн мэдээллийн байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

 

РЕКЛАМИСТ

СОЁЛЫН ТЭНХИМ

ЭЗЭМШИХ ЧАДВАР: Зар сурталчилгаагүйгээр ямар бизнес болон үйлчилгээний байгууллага амжилтад хүрэх боломжгүй юм. Эрхэм элсэгч та уламжлалт сурталчилгааны суваг, арга барилыг бүрэн дүүрэн ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлчилгээг олон нийтэд таниулах арга барилд  суралцахаас гадна цахим орчинд ажиллах чадвартай болно.Тус хөтөлбөрөөр суралцсан төгсөгч сэтгүүлзүйн арган мэдлэг авахаас гадна мэдээллийн зураг авалт орчин үеийн HD техник технологийн өргөн мэдлэг олж авна. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд теле сэтгүүлч, хөтлөгч, зураглаач, техникч мэргэжлээр ажиллах боломжтой. 

АЖЛЫН БАЙР: Зар сурталчилгааны агентлагууд, студи, Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах болон мэдээллийн албад, веб сайтууд, телевиз, радио, сонин сэтгүүл зураг бүх төрлийн мэдээллийн байгууллагуудад ажиллах боломжтой.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

/өдөр, эчнээ-4жил, 2,5 жил/

УТАС: 88209552

ЭРХ ЗҮЙ /магистр/

ЭРХ ЗҮЙ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Монголын нийгмийн хөгжил, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн хуулийн мэргэжилтэн бэлтгэх, тухайн мэргэжилтний хувьд хуулийг бүрэн зөв хэрэглэх, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх,шударга, энэрэнгүй байх, эрх зүйн харилцааг бүрэн бодитойгоор харж, гүйцэлдүүлж, ажиллах чадвар суулгаж, салбар тус бүрийн хэмжээнд мэргэшсэн, хөрвөх чадвар бүхий хуульчдыг бэлтгэх нь энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах үндэслэл болж байна.

Эрх зүйн чиглэлээр судалгааны онол, арга зүйн мэдлэг эзэмшсэн, хууль зүйн асуудлаар шинжлэх ухааны судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, хууль зүйн процессын ажиллагаануудыг бүрэн бодитой алдаа дутагдалгүй хийх, хууль зүйн зөвөлгөө өгөх, хуулийг хэрэглэх, өндөр чадвартай эрдэмлэг, олон талт мэргэшсэн, хэлний өндөр мэдлэгтэй олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвар бүхий хууль зүйн магиструудыг төрүүлэн гаргахыг зорино.

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.
 
Утас: 88209552  

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА /магистр/

ЭРХ ЗҮЙ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ /магистр/

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА /магистр/

БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ /магистр/

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144

УРЛАГ СУДЛАЛ /магистр/

СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

Тэтгэлэг, хөнгөлөлт
Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургуулийн магистр, бакалаврын зэрэгт суралцаж буй оюутан бүр Оюутны хөгжлийн сангийн хүүгүй зээл, буцалтгүй тусламж, захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Утас: 94991144