SMART COURSES FOR CONFLUENCE

“May 21” хөтөлбөрийн хүрээнд дараах чиглэлээр үнэ төлбөргүй online сургалтууд 2021 оны 5-р сард зохиогдоно.  Зөвхөн манай сургуулийн төгсөгчид бүртгүүлнэ үү /Төгсөөгүй бакалавр, магистрын ангид хамаарахгүй/. Сертификат олгоно. Бид таны email хаяг руу хичээлийн хуваарийг илгээх болно.

  • Indesign эх бэлдэх сургалт
  • Davinci эвлүүлгийн программын хэрэглээний сургалт
  • Төрийн албан хаагчийн шалгалтад бэлтгэх сургалт
  • Бага ангийн багшийн урлаг спортын боловсрол олгох сургалт
  • Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүйчийн боловсрол олгох сургалт

Online сургалтын бүртгэл