АСУУЛГЫН ХУУДАС: Их, дээд сургуульд суралцагч нараас асууна. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ албан хэрэгцээнд.

Энэ асуулга 15 минут орчим үргэлжилнэ. Таны өгсөн мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын “Хувь хүний тухай” хуулийн 5-р зүйлийн 4 дэх хэсэг болон “Статистикийн тухай” хуулийн 22-р зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу чандлан хадгална. Энэхүү мэдээллийг зөвхөн судалгааны үр дүнг тооцоход ашиглах юм.